Privātuma politika

Pakalpojuma sniedzēja privātuma un konfidencialitātes politika ir izveidota ar mērķi sniegt Lietotājam – fiziskai personai informāciju par datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Lietotāja personas datus tīmekļa vietnē gribufirmu.lv.

Datu apstrādes pārzinis
Gribufirmu.lv Lietotāju datu apstrādes pārzinis ir Pakalpojuma sniedzējs SIA "RISI", reģistrācijas numurs 40103434776, juridiskā adrese Siguldas nov., Sigulda, Nurmižu iela 33 - 39, LV-2150.

Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: e-pasts: info@gribufirmu.lv, tālrunis: +37129407868 Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties rakstveidā pie Pakalpojuma sniedzēja, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi un  pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

Gribufirmu.lv var būt izvietoti pakalpojumi, kuriem Pakalpojuma sniedzēja uzskatāms kā apstrādātājs. Šādos gadījumos pakalpojuma aprakstā atsevišķi tiek norādīts gan sistēmas pārzinis, gan apstrādātājs (operators).

Privātuma un konfidencialitātes politikas piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma un konfidencialitātes politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Pakalpojuma sniedzēja jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

Pakalpojuma sniedzējs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pakalpojuma sniedzēja Portālā, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pakalpojuma sniedzējam.

Personas datu apstrādes nolūki
Pakalpojuma sniedzējs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai:
  Klienta identificēšanai;
  līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  garantijas saistību izpildei;
  pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  pakalpojumu lietošanas veicināšanai;
  pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  Klientu apkalpošanai;
  iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  Klientu lojalitātes celšanai;
  maksājumu un norēķinu administrēšanai;
  parādu atgūšanai un piedziņai;
  gribufirmu.lv uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
  statistikai un biznesa analīzei;
  plānošanai un uzskaitei;
  efektivitātes mērīšanai;
  datu kvalitātes nodrošināšanai;
  tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  atskaišu sagatavošanai;
  Klientu aptauju veikšanai riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pakalpojuma sniedzējam.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Pakalpojuma sniedzēja saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no Pakalpojuma sniedzēja un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pakalpojuma sniedzēja leģitīmās (likumīgās) intereses;
Pakalpojuma sniedzēja likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pakalpojuma sniegšanas;
 • nodrošināt saistību izpildi;
 • saglabāt Klienta veiktos pieprasījumus gribufirmu.lv, tai skaitā pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti gribufirmu.lv, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Pakalpojuma sniedzēja biroju un /vai Klienta kontaktpersonai;
 • analizēt Portāla lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
Personas datu apstrāde
Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Klienta datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pakalpojuma sniedzēja saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Pakalpojuma sniedzējs attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Pakalpojuma sniedzēja darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus, tai skaitā pakalpojumu saņemšana uz labvēlīgākiem nosacījumiem).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Pakalpojuma sniedzējs var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, komerciālu piedāvājumu izsūtīšana. Ja izpildot šos uzdevumus, Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneri apstrādā Pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par Pakalpojuma sniedzēja datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei Pakalpojuma sniedzēja uzdevumā.

Personas datu aizsardzība
Pakalpojuma sniedzējs aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pakalpojuma sniedzēja saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
Personas datu saņēmēju kategorijas
Pakalpojuma sniedzējs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā pakalpojuma ietvaros, lai veiktu kādu pakalpojuma realizācijai nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pakalpojuma sniedzēja likumīgās intereses.
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pakalpojuma sniedzējs personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Šādos gadījumos Pakalpojuma sniedzējs nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums
Pakalpojuma sniedzējs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pakalpojuma sniedzējs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam veikt to savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pakalpojuma sniedzēja pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu un iesniedzot to Pakalpojuma sniedzēja juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Klienta identitāti.
Pakalpojuma sniedzējs atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot gribufirmu.lv, pieteikšanas formās, piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – tīmekļa vietnē gribufirmu.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu
Pakalpojuma sniedzējs veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Pakalpojuma sniedzējs veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Pakalpojuma sniedzēja un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Pakalpojuma sniedzējs veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Pakalpojuma sniedzēja un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu pieteikšanas formās, Pakalpojuma sniedzēja un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:
 • nosūtot e-pastu uz adresi info@gribufirmu.lv;
 • turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
Pakalpojuma sniedzējs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz divām darba dienām.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Sīkdatņu apstrāde
Gribufirmu.lv var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami: šeit.

Gribufirmu.lv var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību.

Citi noteikumi
Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to gribufirmu.lv.

Uzticams palīgs tava biznesa uzsākšanai

Nu jau vairāk kā 250 klienti sagatavojuši dokumentus, izmantojot GribuFirmu.lv

 • image

  Krišjānis Mežulis

  WildOnes līdzdibinātājs

  Ar Gribufirmu.lv palīdzību sagatavojām SIA dokumentu paketi un reģistrējām uzņēmumu 1 dienas laikā, bez jurista palīdzības. Noteikti iesaku!
 • image

  Arnis Pinka

  YTCentrs dibinātājs

  Ātri, vienkārši un saprotami. Lieliska opcija neapgrūtināt sevi ar firmas reģistrācijas iespēju meklēšanu un lieku laika tērēšanu. Noteikti iesaku arī pārējiem.
 • image

  Ralfs Dūniņš

  SIA Rd konsultācijas dibinātājs

  GribuFirmu.lv ir ideāls rīks, lai pat pilnīgi nepieredzējis lietotājs 2 minūšu laikā varētu sagatavot Uzņēmumu reģistrā iesniedzamos dokumentus jauna uzņēmuma reģistrācijai. Ļoti parocīga platforma!